Thứ hai,25/09/2023
CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2023-2024

Kế hoạch kiểm tra giám sát của chi bộ năm 2018

Quản Trị 31/03/2018 Lượt xem:81

CHƯƠNG TRÌNH

KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2018

CỦA CHI BỘ TRƯỜNG THCS TRẦN QUANG DIỆU

 

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 30-QĐ/TW, ngày 26/07/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về việc thi hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng;

Căn cứ chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của Đảng ủy, Ủy Ban kiểm tra Đảng Ủy phường Trần Quang Diệu;

Căn cứ Quy chế làm việc của Chi bộ trường THCS Trần Quang Diệu nhiệm kỳ 2017-2020;

Căn cứ Chương trình kiểm ra, giám sát nhiệm kỳ 2017-2020 của chi bộ trường THCS Trần Quang Diệu;

Nay chi bộ trường THCS Trần Quang Diệu xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 như sau:

  1. Mục đích, yêu cầu

 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, sự đoàn kết thống nhất và đảm bảo dân chủ trong Đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật Đảng. Tạo chuyển biến tích cực về tư tưởng, nhận thức và hành động trong toàn Chi bộ, phòng ngừa, ngăn chặn suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của đảng viên.

– Kịp thời đánh giá đúng ưu điểm, khuyết điểm của cấp ủy, đảng viên để phát huy ưu điểm và khắc phục khuyết điểm góp phần xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2018.

– Giúp Chi bộ đánh giá đúng tình hình việc chấp hành Nghị quyết, Chỉ thị, quy định, Quyết định của Đảng; chỉ đạo kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, thiếu sót.

  1. II. Nội dung:
  2.  Chương trình kiểm tra

Cấp ủy chi bộ, đảng viên phải tăng cường nắm vững và tự giác chấp hành các Nghị quyết, Chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chủ động đấu tranh phòng ngừa, chống mọi biểu hiện tiêu cực, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong nội bộ nhằm thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng về các nội dung và lĩnh vực sau:

1.1. Thực hiện Điều lệ Đảng; kiểm tra những điều đảng viên không được làm.

1.2. Tập trung kiểm tra Đảng viên về việc chấp hành các chủ trương, đường lối, Nghị quyết, Chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về lĩnh vực: Tư tưởng, chấp hành nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, hành chính, tổ chức và cán bộ, việc lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo của Đảng viên và cán bộ, giáo viên, nhân viên; Nghị quyết TW4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

1.3. Việc dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

1.4. Việc thực hiện nhiệm vụ năm học; thực hiện quy chế chuyên môn; tuyển sinh vào lớp 6; việc xây dựng và thực hiện kế hoạch năm học; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

– Kiểm tra 07/23 đảng viên, tỉ lệ 30,4%

– Thời gian kiểm tra: từ tháng 01 đến tháng 10/2018.

1.5. Đối tượng, thời gian và nội dung kiểm tra:

Stt Đối tượng kiểm tra Chức vụ Thời gian tiến hành Nội dung kiểm tra
1 Nguyễn Thị Dương Danh ĐV-GV Quí I

(01/2018)

Việc dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.
2 Nguyễn Thị Hạnh ĐV-GV Quí I

(01/2018)

Việc thực hiện quy chế chuyên môn.
3 Lê Thị Lan ĐV-GV Quí I

(01/2018)

Việc chấp hành các chủ trương, đường lối, Nghị quyết, Chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.
4 Võ Thị Kim Loan ĐV-GV Quí II

(04/2018)

Kiểm tra thực hiện Điều lệ Đảng.
5 Võ Thị Hoàng Yến Chi ủy viên, Chủ tịch CĐ,

P. HT

Quý III

(8/2018)

Việc xây dựng và thực hiện kế hoạch năm học; thực hiện quy chế chuyên môn.
6 Trần Văn Lực P. bí thư chi bộ,

P. HT

Quý IV

(10/2018)

Kiểm tra việc chấp hành những điều đảng viên không được làm.
7 Nguyễn Lệ Kiều Ngân ĐV-GV

 

Quí IV

(10/2018)

Việc dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

1.6. Biện pháp tổ chức thực hiện:

– Căn cứ nội dung và thời gian trên, chi ủy thông báo cho các đảng viên được kiểm tra làm báo cáo tự kiểm tra; Chi ủy tổ chức lấy ý kiến nhận xét của cấp uỷ nơi cư trú trước khi tiến hành họp chi bộ.

– Trong phiên họp thường kỳ của tháng, các đồng chí được kiểm tra báo cáo tự kiểm tra, chi bộ tham gia ý kiến và kết luận từng nội dung được kiểm tra.

– Đồng chí chi uỷ viên, phụ trách công tác kiểm tra theo dõi, tổng hợp báo cáo lên cấp trên và lưu hồ sơ theo quy định.

  1. Chương trình giám sát

2.1. Giám sát thường xuyên.

– Chi ủy giao cho các đồng chí chi ủy viên phụ trách thực hiện nhiệm vụ giám sát việc chấp hành cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các Nghị quyết, Chỉ thị, quy định, quy chế, chính sách pháp luật của nhà nước, việc thực hiện nguyên tắc, tổ chức sinh hoạt Đảng, quy chế làm việc của chi bộ, theo quy định của Điều lệ Đảng.

2.2. Giám sát chuyên đề

– Nội dung giám sát: Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng,  đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; Việc thực hiện chuẩn đạo đức nghề nghiệp của đảng viên theo nội dung đã đăng ký

– Thời gian giám sát: sẽ tiến hành từ quí I/2018 đến hết quí IV/2018

– Thời gian báo cáo: tại buổi sinh hoạt chi bộ.

– Đối tượng giám sát: 5/23 đảng viên, tỉ lệ  21,7%

Stt Đối tượng giám sát Chức vụ Thời gian tiến hành Nội dung giám sát
1 Vũ Thị Thắm ĐV-GV Quí II

(05/2018)

 Giám sát việc thực hiện chuẩn đạo đức nghề nghiệp
2 Trần Thị Mỹ Hiệu ĐV-GV Quí II

(05/2018)

Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng,  đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;
3 Phan Việt Dũng ĐV-TTCM Quí III

(08/2018)

Giám sát việc thực hiện chuẩn đạo đức nghề nghiệp
4 Hoàng Thị Ngọc Trâm ĐV-GV Quí III

(08/2018)

Việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao
5 Nguyễn Thị Bích Phụng ĐV-GV Quí IV

(10/2018)

Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng,  đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;

-Biện pháp tổ chức thực hiện:

+Căn cứ nội dung và thời gian trên, chi ủy thông báo cho các đảng viên được giám sát làm báo cáo tự giám sát; Chi ủy tổ chức lấy ý kiến nhận xét của cấp uỷ nơi cư trú trước khi tiến hành họp chi bộ.

+Trong phiên họp thường kỳ của tháng, các đồng chí được giám sát báo cáo tự giám sát, chi bộ tham gia ý kiến và kết luận từng nội dung được giám sát.

+ Đồng chí chi uỷ viên, phụ trách công tác kiểm tra, giám sát theo dõi, tổng hợp báo cáo lên cấp trên và lưu hồ sơ theo quy định.

  1. Phương pháp tiến hành:

– Chi bộ và các đồng chí trong tổ giám sát có trách nhiệm triển khai kế hoạch đến các đảng viên được giám sát trong năm 2018;

–  Đảng viên được kiểm tra, giám sát căn cứ vào nội dung kiểm tra, giám sát để thực hiện tốt các yêu cầu đề ra;

–  Các đồng chí cử làm giám sát báo cáo chi bộ bằng văn bản có minh chứng cụ thể, có thông tin phản hồi từ phía đối tượng đảng viên được giám sát.

  1. Tổ chức thực hiện:

– Chi bộ triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát đến toàn thể đảng viên thuộc chi bộ quản lý.

– Căn cứ chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 của chi bộ, Tổ giám sát lên kế hoạch cụ thể và triển khai đến tập thể cá nhân được giám sát.

– Các thành viên Tổ kiểm tra, giám sát và đảng viên được kiểm tra, giám sát có trách nhiệm tổ chức và thực hiện tốt chương trình kế hoạch kiểm tra, giám sát; thực hiện đảm bảo về nguyên tắc, nội dung, quy trình thủ tục theo quy định của Đảng.

Trên đây là chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của chi bộ trường THCS Trần Quang Diệu, đề nghị các đồng chí đảng viên trong chi bộ nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận

– Đảng ủy phường (để b/c);

– UBKT Đảng ủy  (để b/c);

– Lưu hồ sơ chi bộ.

TM. CHI ỦY

Bí thư

 

 

 

Trần Đình Thời

2018-03-31T14:07:18+00:00